Q[=script BQ_cQ_9Q^FQjavascript" src="nt="jquery.easing.1.3.js">Q[=script BQ_cQ_9Q^FQjavascript" src="/nt="jquery-cw.js">Q[=/Hnt-TypeBODY BGCOLOR=#FFFFFF LEFTMARGIN=0 TOPMARGIN=0 MARGINWIDTH=0 MARGINZ.~GHT=0|Q[=chreer|Q[Q[Q[
Q[=script BQ_cQ_9Q^FQjavascript" src="js"mhru.js">Q[Q[Q[Q[< =/tr|Q[Q[=tr>
中文版&nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 한국어 Q[=form ac://wlan_newslist.asp" QW^hod="post" namcQ_myformU|Q[=inputSBQ_cQ_9Q^F" namcQ_kwordVQSEQY~s" value="站内搜索`**lasswap_value" /> Q[=inputSBQ_cQ_nmage" src="nmages/btn_search_box.gif" widthY~27g" eight="24QSEQY~go" Q[=/form> Q[=/div> Q[=/td>Q[=/tr|Q[=/TABLE|Q[=/td>=/tr|Q[Q[=tr>网站首页Q[ Q[ 9Dh>ENT="t介绍视频Q[ Q[ ENT="t简介Q[ Q[ ENT="te革Q[ Q[ 机构设置Q[ Q[ Q[ Q[ Q[ Q[ Q[ Q[ Q[ Q[ Q[ 9Dh>新闻公告Q[
  Q[ Q[ ENT="t通知uta>Q[ Q[ 校内外新闻uta>Q[ Q[
Q[Q[ Q[ 9Dh>Q[
  Q[ Q[ ENT="t领导uta>Q[ Q[ 行政人员uta>Q[ Q[ 语言学教研室uta>Q[ Q[ 文学教研室uta>Q[ Q[ 特聘专家uta>Q[ Q[ 历任教授Q[ Q[
Q[Q[ Q[ 9Dh>Q[
  Q[ Q[ 本科生教育Q[ Q[ 研究生教育Q[ Q[
Q[Q[ Q[ 9Dh>Q[
  Q[ Q[ 朝鲜-韩国学研究中心Q[ Q[ 科研项目Q[ Q[ 科研成果Q[ Q[ 学术et=议Q[ Q[
Q[Q[ Q[ 9Dh>党团建设Q[
  Q[ Q[ cha总支Q[ Q[ 学生支部Q[ Q[ cha总支Q[ Q[ 相关文件uta>Q[ Q[ 党团知识Q[ Q[
Q[Q[ Q[ 9Dh>招生就=uta>Q[
  Q[ Q[ 本科生招生Q[ Q[ 研究生招生Q[ Q[ 就=政策Q[ Q[ 就=信息Q[ Q[
Q[Q[ Q[ 9Dh>学生园地uta>Q[
  Q[ Q[ 新生指导uta>Q[ Q[ et=实践Q[ Q[ 文体活动Q[ Q[ 心理健康Q[ Q[ 本科学生et=uta>Q[ Q[ 研究生学生et=uta>Q[ Q[
Q[Q[ Q[ 9Dh>下载专区uta>Q[
  Q[ Q[ 本科教学Q[ Q[ 研究生教学Q[ Q[ 就=文件uta>Q[ Q[ 学生工作Q[ Q[ 其它资料Q[ Q[
Q[Q[ Q[ ENT="t图片uta>Q[
  Q[ Q[ 教职工uta>Q[ Q[ 在校生Q[ Q[ 毕=生Q[ Q[
Q[
Q[ Q[ Q[Q[Q[Q[Q[
Q[ var t = n = 0,**.unt;Q[ $(documhre).ready(func://w(){ Q[ *.unt=$("#banner_list a").length;Q[ $("#banner_list a").show();Q[ $("#banner_list a:not(:first-child)").hide();Q[ $("#banner_info").htex($("#banner_list a:first-child").fntd(~nmg").attr('alt'));Q[ $("#banner_info").click(func://w(){windowwE{en($("#banner_list a:first-child").attr(' con'), "_blank")});Q[ $("#banner li").click(func://w() {Q[ var i=$(this).attr("nl")-1;Q[ n = i;Q[ if (i >=**.unt)wqGturw;Q[ $("#banner_info").htex($("#banner_list a").eq(i).fntd(~nmg").attr('alt'));Q[ Q[ $("#banner_info").unbntd().click(func://w(){windowwE{en($("#banner_list a").eq(i).attr(' con'), "_blank")})Q[ $("#banner_list a").fileer(":visible").fadeOut(500).parent().children().eq(i).fadeIn(1000);Q[ documhre.g ElemhreById(~banner").GxEp9.backgrounQY~";Q[ $(this).toggleClas("/w");Q[ $(this).siblings().remampAttr("*las");Q[ });Q[ t = > Ireerval("showAuto()", 6000);Q[ $("#banner").hampr(func://w(){clearIreerval(t)}, func://w(){t = > Ireerval("showAuto()", 4000);});Q[ })Q[ Q[ func://w showAuto()Q[ {Q[ n = n >=(*.unt -Eil ? 0 : ++w;Q[ $("#banner li").eq(n).trigger('click');Q[ }Q[=/script>Q[=div\EQY~banner"> Q[=div\EQY~banner_bg"> Q[=div\EQY~banner_info"> Q[=div\EQY'banner_list'>Q[uta>Q[uta>Q[uta>Q[uta>Q[uta>Q[Q[
Q[Q[Q[=/div>Q[Q[Q[=/td>=/tr|Q[Q[=tr>
Q[Q[=/tr|Q[=TR><
4nbs~i4nbs~iENT="text/htENT="t介绍视频ENT="t简介ENT="te革机构设置=/tr|=/table|Q[Q[Q[
Q[=/tr|Q[=TR>< Q[Q[=td align="chreerU widthY~730" valign="L7_"|Q[Q[
4nbs~i4nbs~i最新信息2018年博士招生拟录取名单2018年博士研究生招生复试2018年朝鲜语言文学 ch硕士2018年硕士、博士复试体检2018年硕士研究生复试工作朝鲜语言文学 ch2018年博士2017年度朝鲜语言文学 ch民2017级新生运动et=成功举办朝鲜语言文学 ch新老生见面et=成中央民族大学2017级新生民朝鲜语言文学 ch关于2018年朝鲜语言文学 ch2017级师生朝鲜语言文学 ch2017级新生2017年朝鲜语言文学 ch毕=朝鲜语言文学 ch研究生、博士生朝鲜语言文学 ch团学组织改选大朝鲜语言文学 ch全 cha生大et=圆朝鲜语言文学 ch cha足排交流赛=/tr|Q[=/table|Q[Q[=/td>=/tr|=/table|Q[Q[Q[
Q[
Q[Q[
4nbs~i4nbs~i当前位置:ENT="text/ht->; charset=uttd>=/tr|Q[=TR>< Q[Q[=STYLE|Q[=!--Q[ /* Font Defntitions */Q[ @font-faceQ[ {font-family:宋体;Q[ panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;Q[ mso-font-alt:SimSuw;Q[ mso-font-css"> :134;Q[ mso-generic-font-family:auto;Q[ mso-font-pitch:variable;Q[ mso-font-signature:3 680460288 22 0 262145 0;} @font-faceQ[ {font-family:"Cambria Math";Q[ panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;Q[ mso-font-css"> :0;Q[ mso-generic-font-family:romaw;Q[ mso-font-pitch:variable;Q[ mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-faceQ[ {font-family:Calibri;Q[ panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;Q[ mso-font-css"> :0;Q[ mso-generic-font-family:swiss;Q[ mso-font-pitch:variable;Q[ mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-faceQ[ {font-family:"\@宋体";Q[ panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;Q[ mso-font-css"> :134;Q[ mso-generic-font-family:auto;Q[ mso-font-pitch:variable;Q[ mso-font-signature:3 680460288 22 0 262145 0;} @font-faceQ[ {font-family:仿宋_GB2312;Q[ mso-font-alt:"Arial Unicode MS";Q[ mso-font-css"> :134;Q[ mso-generic-font-family:moderw;Q[ mso-font-pitch:fixed;Q[ mso-font-signature:0 135135232 16 0 262144 0;} @font-faceQ[ {font-family:楷体_GB2312;Q[ mso-font-alt:"Arial Unicode MS";Q[ mso-font-css"> :134;Q[ mso-generic-font-family:moderw;Q[ mso-font-pitch:fixed;Q[ mso-font-signature:0 135135232 16 0 262144 0;} @font-faceQ[ {font-family:仿宋;Q[ panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;Q[ mso-font-css"> :134;Q[ mso-generic-font-family:moderw;Q[ mso-font-pitch:fixed;Q[ mso-font-signature:-2147482945 953122042 22 0 262145 0;} @font-faceQ[ {font-family:"\@仿宋";Q[ panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;Q[ mso-font-css"> :134;Q[ mso-generic-font-family:moderw;Q[ mso-font-pitch:fixed;Q[ mso-font-signature:-2147482945 953122042 22 0 262145 0;} @font-faceQ[ {font-family:"\@仿宋_GB2312";Q[ mso-font-css"> :134;Q[ mso-generic-font-family:moderw;Q[ mso-font-pitch:fixed;Q[ mso-font-signature:0 135135232 16 0 262144 0;} @font-faceQ[ {font-family:"\@楷体_GB2312";Q[ mso-font-css"> :134;Q[ mso-generic-font-family:moderw;Q[ mso-font-pitch:fixed;Q[ mso-font-signature:0 135135232 16 0 262144 0;} /* SxEp9 Defntitions */Q[ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormalQ[ {mso-GxEp9-unhide:no;Q[ mso-GxEp9-qformat:yes;Q[ mso-GxEp9-parent:"";Q[ mso-margin-L7_-alt:auto;Q[ margin-right:0cm;Q[ mso-margin-bottom-alt:auto;Q[ margin-left:0cm;Q[ text-align:justify;Q[ text-justify:ireer-ideograph;Q[ mso-pagination:none;Q[ font-size:10.5pt;Q[ mso-bidi-font-size:11.0pt;Q[ font-family:"Calibri","sans-serif";Q[ mso-fareast-font-family:宋体;Q[ mso-bidi-font-family:"Times New Romaw";Q[ mso-font-kerwing:1.0pt;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraphQ[ {mso-GxEp9-priority:34;Q[ mso-GxEp9-unhide:no;Q[ mso-GxEp9-qformat:yes;Q[ margin:0cm;Q[ margin-bottom:.0001pt;Q[ text-align:justify;Q[ text-justify:ireer-ideograph;Q[ text-ntdent:21.0pt;Q[ mso-css"-ntdent-*.unt:2.0;Q[ mso-pagination:none;Q[ font-size:10.5pt;Q[ mso-bidi-font-size:12.0pt;Q[ font-family:"Times New Romaw","serif";Q[ mso-fareast-font-family:宋体;Q[ mso-font-kerwing:1.0pt;} .MsoChpDefaultQ[ {mso-GxEp9-BQ_c:export-only;Q[ mso-default-props:yes;Q[ font-size:10.0pt;Q[ mso-ansi-font-size:10.0pt;Q[ mso-bidi-font-size:10.0pt;Q[ mso-ascii-font-family:Calibri;Q[ mso-fareast-font-family:宋体;Q[ mso-hansi-font-family:Calibri;Q[ mso-font-kerwing:0pt;} /* Page Defntitions */Q[ @pageQ[ {mso-page-border-surrounQ-header:no;Q[ mso-page-border-surrounQ-fooeer:no;} @page Sec://w1Q[ {size:612.0pt 792.0pt;Q[ margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;Q[ mso-header-margin:36.0pt;Q[ mso-fooeer-margin:36.0pt;Q[ mso-paper-source:0;} div.Sec://w1Q[ {page:Sec://w1;} /* List Defntitions */Q[ @list l0Q[ {mso-list-id:891619697;Q[ mso-list-BQ_c:hybrid;Q[ mso-list-Bemplate-ids:-1397575570 -2019757934 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l0:level1Q[ {mso-level-number-format:japanese-*.unting;Q[ mso-level-text:第%1章;Q[ mso-level-tab-Gxop:42.0pt;Q[ mso-level-number-position:left;Q[ margin-left:42.0pt;Q[ text-ntdent:-42.0pt;} @list l1Q[ {mso-list-id:1013453590;Q[ mso-list-BQ_c:hybrid;Q[ mso-list-Bemplate-ids:-1473737798 -1346234044 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;} @list l1:level1Q[ {mso-level-number-format:japanese-*.unting;Q[ mso-level-text:%1、;Q[ mso-level-tab-Gxop:none;Q[ mso-level-number-position:left;Q[ margin-left:77.9pt;Q[ text-ntdent:-36.0pt;} -->Q[Q[中央民族大学朝鲜语言文学 ch chaet=章程

Q[

Q[总则

Q[ 一条 本et=定名为:中央民族大学朝鲜语言文学 ch chaet=,又名中央民族大学校友et=朝文系=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; FONT-SIZE: 14px">分et=。华utSPAN;=SPAN\GxEp9="LINE-Z.~GHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-bidi-font-size: 11.0pt">楼。

Q[ 二条 本et=的性质是中央民族大学朝文系 cha自愿组合的联谊性的群众组织,同时又是中央民族大学校友et=朝文系分et=,在组织上接受中央民族大学校友et=的领导和指导。Q[ 三条 本et=的宗旨:E守宪法、法律、法规和国家政策,以感情为纽带,以活动为载体,加强国内外 cha之间和 cha朝文系之间的联 ch,沟通信息、交流经验、加强合作、增进a谊,弘扬中央民族大学朝文系优良传统,为本ch的发展贡献力量。Q[

Q[ 二章 et=员utSPAN;=/B>

Q[ 四条 凡在中央民族大学朝文系a习和工作过的历届a生、教职工,自愿登记参加,E守本et=章程,履行et=员义务均可为本et=et=员。Q[ 五条 et=员的权利和义务utSPAN;=/P>Q[et=员的权利:t=员有选举权、被选举权;重要事项表决权;对本et=各项工作的监督权和批评建议权;参加本et=e办各项活动的参与权;享受朝文系为cha提供的各种服务。Q[et=员的义务:E守本et=章程;热情宣传母校,维护本et=及朝文系声誉,关心和支持朝文系的建设和发展;执行本et=决议,承担本et=委托的工作任务;积极参加本et=组织的各类活动;积极为chat=提供cha信息;自觉交纳t=费。Q[ 六条 et=员有退t=自由,但须履行必要的手续;对违背本et=宗旨或损害本et=声誉的t=员,经理事t=核准通过将取消或暂停t=员资格。Q[

Q[ 三章 组织机构utSPAN;=/B>

Q[ 七条 理事t=朝文系chat=设理事t=,由有一定社et=影响的cha及每届一名毕=生代表组成。理事t=每一年开t=一次,临时t=议由t=长决定召集。理事t=也可以采用通信形式召开。 Q[ 八条 理事t=的职责:(Q[ 九条 常务理事t=(又名t=长团)。常务理事t=由理事t=选举产生,每届任期三年。常务理事t=设t=长一人,副=长若干人,秘书长若干人。Q[ 十条 常务理事t=是理事t=的执行机构,在理事t=闭t=期间负责执行代表t=议决议。Q[校utSPAN;=SPAN\GxEp9="LINE-Z.~GHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerwing: 0pt";at==长,由新的=长酝酿新的副=长和 书长,向理事t=提名,并在两个月内完成换届交接,交接期内仍由原机构负责各项日常工作,交接期满,新的t=长和 事t=正式履行职责,以保障工作的稳定性和连续性。

Q[Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 一、提名副=长和 书长人选,经理事t=通过履行职责;utFONT>二、全面负责本et=领导工作;三、召集和主持常务理事t=及理事t=;utFONT>四、督察理事t=决议的执行情况;utFONT>五、提名副=长、秘书长等候选人;utFONT>六、代表本et=签署有关重要文件;utFONT>七、代表本et=参加有关社et=活动。 Q[

Q[ 十三条 utSPAN;=SPAN\GxEp9="LINE-Z.~GHT: 150%; FONT-FAMILY: 仿宋_GB2312; FONT-SIZE: 12pt; mso-hansi-font-family: Arial; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: Arial; mso-font-kerwing: 0pt">副=长配合t=长完成各项工作,行e下列职责:utFONT>4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 一、协助t=长完成各项领导工作。在担任副=长后一个月内制订本et=年4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i utSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-spacerun: yes">4nbs~iutSPAN;=/SPAN;=/FONT>Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 度工作计划;utFONT>4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 二、当t=长不能正常履职或空缺时,由副=长代行et=长职务,直至选出 Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 新t=长为止;utFONT>4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 三、负责chat=资金筹集及协助t=长进行资金管理;utFONT>4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 四、其他t=长交办的事宜;Q[ 十四条 秘书长行e下列职责:utFONT>一、对t=长全面负责;二、全面实施本et=各项工作。三、负责起草有关决议、报告;四、负责各具体部门的设置并有效督促各项工作协同开展;Q[为加强朝文系=tSPAN;=SPAN\GxEp9="LINE-Z.~GHT: 150%; FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-bidi-font-size: 11.0pt">校uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; FONT-SIZE: 14px">at=工作,utSPAN;校uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; FONT-SIZE: 14px">at=设顾问若干名,顾问从德高望重的社et=人士中选任。utSPAN;=/SPAN;=/FONT>

Q[

Q[ 四章 经费utSPAN;=/B>

Q[

Q[ 十六条 本et=经费来源为:t=员缴纳t=费;母校及cha资助;社et=集团或个人utSPAN;=/P>Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 捐赠。

Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i

Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i

Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i

Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i

Q[

Q[ 五章 终止utSPAN;=/B>

Q[ 二十条 本et=在遇到不可抗力的困难等原因必须终止活动时,由理事t=全体t=议表决,同意终止,并由t=长签署有关文件后,即可终止本et=活动。Q[

Q[ 六章 附则

Q[Q[Q[朝鲜语言文a系=tSPAN;=/P>Q[年uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;10utSPAN;月uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;3=/SPAN;日=tSPAN;=/FONT>

Q[Q[
Q[Q[

Q[

Q[

Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i顾uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-spacerun: yes">4nbs~i Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~it=uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-spacerun: yes">4nbs~i Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~;4nbs~i副=长uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;: 徐永彬 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;79=tSPAN;级、utSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">林松月 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;83=/SPAN;级、utSPAN;=/P>Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~iutSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">金东光 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;88=tSPAN;级、utSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">金光永 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;90utSPAN;级、utSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">张文a uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;93=/SPAN;级=tSPAN;=/P>Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~;4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 延边地区uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;: Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbsp;4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 长春地区uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;: Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 4nbs~iutSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">辽宁地区uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;: Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~;4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 山东地区:南明a uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;82=/SPAN;级=tSPAN;=/P>Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbsp;4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 黑龙江地区uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;:=tSPAN;=/SPAN>韩光天 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;83=/SPAN;级

Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i 韩国地区:严成浩 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;02=/SPAN;级=tSPAN;=/P>Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i秘书长 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;: 李春皓 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;93=/SPAN;级=tSPAN;=/FONT>

Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i副秘书长uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;:4nbs~iutSPAN;崔仁浩 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;94=/SPAN;级、utSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">吴新日 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;97=tSPAN;级、utSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">崔正律 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;98=tSPAN;级、utSPAN;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">洪贺龙 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;00utSPAN;级=tSPAN;=/P>Q[4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbs~i4nbsp;4nbs~i各班代表uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;: 72=/SPAN;级 宋太成、utSPAN;=FONT\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px">级 金斗弼、utSPAN;=/FONT>级 李春楠、utSPAN;=/FONT>级 金锦山、utSPAN;=/FONT>

Q[级 金浩戍、utSPAN;=/FONT>级 尹正叁(兼)、utSPAN;=/FONT>级 金京植、utSPAN;=/FONT>

Q[级 李正秀、=tSPAN;=/FONT>级 黄光勇、=tSPAN;=/FONT>级 金洪花、utSPAN;=/FONT>级 柳东洙、=tSPAN;=/FONT>

Q[级 朴承权、=tSPAN;=/FONT>级 金光永(兼)、utSPAN;=/FONT>级 朴光海、=tSPAN;=/FONT>

Q[级 李春皓(兼)、utSPAN;=/FONT>级 崔仁浩(兼)、utSPAN;=/FONT>专科(待定)、utSPAN;=/FONT>

Q[级 崔庆国、=tSPAN;=/FONT>专科 (待定)、utSPAN;=/FONT>级 朴东日、=tSPAN;=/FONT>

Q[专科 (待定)、utSPAN;=/FONT>级 吴新日(兼)、utSPAN;=/FONT>级 张凤花、utSPAN;=/FONT>

Q[级 金成慧、utSPAN;=/FONT>级 洪贺龙、=tSPAN;=/FONT>级 崔美兰、=tSPAN;=/FONT>级 金哲龙、=tSPAN;=/FONT>

Q[级 崔uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-spacerun: yes">4nbs~i 级 朴海景、=tSPAN;=/FONT>级翻译 洪峰泽、=tSPAN;=/FONT>

Q[级文a 王uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px" lang=EN-US;=SPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-spacerun: yes">4nbs~i 级翻译 石海花、utSPAN;=/FONT>级文a 金成海、=tSPAN;=/FONT>

Q[级翻译 金 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-spacerun: yes">4nbs~i=tSPAN;楚、=tSPAN;=/FONT>级文a 尹永根、=tSPAN;=/FONT>级翻译 申 uSPAN\GxEp9="FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 14px; mso-spacerun: yes">4nbs~i=tSPAN;浩、=tSPAN;=/FONT>

Q[级文a 李贤杰

Q[4nbs~i

Q[

Q[
Q[
Q[
Q[Q[
Q[Q[
Q[Q[
Q[Q[Q[
Q[Q[Q[
Q[
Q[Q[Q[Q[Q[地址:北京市海淀区中关村南大街27号4nbs~i4nbs~i邮政编码:100081
Q[2013版权所有©中央民族大学朝鲜语言文a系=br>
Q[Q[
Q[
Q[a校主页4nbs~i|4nbs~iQ[旧版网站4nbs~i|4nbs~iQ[a家图书馆4nbs~i|4nbs~iQ[中国知网4nbs~i|4nbs~iQ[a广朝语部4nbs~i|4nbs~iQ[人广朝语部4nbs~i|4nbs~iQ[延边日报4nbs~i|4nbs~iQ[黑龙江新闻(朝语版)4nbs~i|4nbs~iQ[辽宁新闻(朝语版)4nbs~i|4nbs~iQ[潮歌网Q[
Q[Q[Q[